Predikanten / Kerkelijk werker

Ds. Hélène Evers

Boomkensdiep 14
8032 XX Zwolle
Telefoon: 038 455 06 50

Email: dshevers@sionskerkzwolle.nl

Social media: Linkedin – Website: www.heleneevers.nl

Ds. Ruilof van Putten

8084 AC ‘t Harde
Telefoon: 06 53 98 54 26

Email: dsruilof@sionskerkzwolle.nl

Social media: TwitterLinkedInWebsite Ruilof.nlKroon op je werk

 

Kerkelijk werker

Dhr. Jeroen Knol

tel. 038 785 12 94 of 06 26 30 52 86
jknol@sionskerkzwolle.nl, jeugd- en ouderenwerker (gemeenteleden 70+)